Cena usluge/proizvoda

Ukoliko niste sigurni kako da formirate cenu usluge ili proizvoda, odnosno da li je formirana cena dobra, ovo je lekcija koja će odgonetnuti tu dilemu.